Sağlık-Senden Hemşire ve Ebelere Yemek

Sağlık-Senden Hemşire ve Ebelere Yemek
Sağlık-Sen Karaman İl Başkanı İdris Güneş, Sağlıkta Kadın Emeği Türkiye Araştırması çerçevesinde Hemşire ve Ebelere yönelik yemek programı düzenledi.
Sağlık-Sen İl Başkanı İdris GÜNEŞ Basına da açıklamalarda bulundu. Yapılan Basın açıklamasında şunlar söylendi; Çalışanların haklarının korunması noktasında her zaman için sosyal sorumluluk felsefesiyle hareket eden Sağlık-Sen, gerek aile içerisindeki ulvi görevi gerekse de toplumsal hayatta temsil ettiği misyon bakımından kadın emeğini her zaman önemseyen bir sendika olmuştur.
 
Sendikamız bu paralelde sağlık hizmeti üretim sürecinin en önemli paydaşlarından olan hemşireler ve ebelerin sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek ve ilgili mercilere iletmek için “Sağlıkta Kadın Emeği Türkiye Araştırması” gerçekleştirmiştir.
 
Türkiye’de 2003 yılında başlayan ve 7 yılı aşkın süredir uygulamada olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma oranları ciddi şekilde artmıştır.
Bu oransal artışta toplam nüfustaki artışın yanı sıra, yapısal dönüşümlerle sağlık hizmetine erişimin geçmi¬şe oranla daha kolay hale gelmesinin etkisi büyük olmuştur.
 
2002 yılında Türkiye’de hastaneye müracaat sayısı 110 milyon iken, bu oran 2009 yılında 227 milyona ulaşmıştır. Buna karşın 2002 yılında istihdam edilen hemşire sayısı 57 bin 360 ve ebe sayısı da 39 bin 473 iken, 2009 yılı rakamlarına göre hemşire sayısı 69 bin 204, ebe sayısı ise 43 bin 346’dır. İş yükü artan hemşire ve ebelerin istihdamının da aynı oranda artmadığı, bu nedenle mevcut çalışanların iş yükün arttırdığı ortadadır.
 
Ülkemizde sağlık hizmeti talebini büyüten bu gelişmeler karşısında, sağlık işgücü kapasitesi ise maalesef bu talebi karşılayacak düzeye yükseltilememiştir.
 
Yani sağlık hizmetlerinin sayısı ve standartları, özveri ve insanüstü gayretin sonucu yükselmekte iken, bu özverinin ve gayretin sahipleri olan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları gün geçtikçe ağırlaşmaktadır.
 
Vatandaşın sağlık hizmeti talebinin geri çevrilmesi veya tehir edilmesi mümkün olmadığı sağlıkta, hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz yürütülmesi sorumluluğu, sağlık çalışanlarının üzerinde son derece ağır bir yük haline gelmiştir.
 
Sendikamızın Türkiye çapında gerçekleştirdiği Hemşire ve Ebelerin sorunları ve beklentileri araştırması şu sonuçları ortaya koymuştur:
 
–Çalışma performanslarını olumsuz etkileyen, aile ve sosyal sorumluluklarını kısıtlayan fazla çalışma ve nöbetler mutlaka azaltılmalıdır.
–Kurumlardaki ücret dengesizliğini ve döner sermaye dağılımındaki adaletsizlikleri giderecek tedbirler alınmalıdır.
–Hekimlerde olduğu gibi hemşire ve ebelerle birlikte tüm hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri emekliliklerine yansıtılmalıdır.
 
–Ayrıca sözleşmeli – kadrolu ayrımının ortadan kaldırılması, hakların eşitlenmesi konusunda yasal düzenleme önemli bir talep olarak ortaya çıkmaktadır.
 
–Bu istekler hemşire ve ebelerin özlük haklarının iyileştirilmesi açısından gerekli olduğu gibi, sağlık kurumları çalışanları arasındaki çalışma barışının sağlanması ve hemşirelerin, ebelerin, doktorların ve diğer personelin ekip halinde daha yüksek performansla çalışması açısından da gereklidir.
–Hemşire ve ebelerin görev tanımı ve kapsamının belirsizliği giderilmelidir
–Hemşire ve ebeler sadece kendi işlerini yapmak istemektedirler.
– Hemşire ve ebeler personel azlığından, yasa ve yönet¬meliklerdeki belirsizliklerden veya hastanelerdeki yönetsel sorunlardan dolayı diğer per¬sonelin işlerini yapmak istememektedirler.
–Hemşirelere ve ebelerin başta çalışma güvenliği olmak üzere çalıştığı ortama ilişkin sorunları giderilmelidir
–Hemşire ve ebelerin çalışma hayatlarında can güvenliğini tehdit eden enfeksiyon, şiddet gibi risklere karşı korunmalıdır.
–Hemşire ve ebelerin iş yükü çağdaş standartlar seviyesine çekilmeli ve bunun için mutlaka yeni istihdam sağlanmalıdır.
 
–Personel yetersizliği hemşire ve ebelerin nöbet yükünü artırmakta ve işlerinin daha yıpratıcı bir hale gelmesine neden olmaktadır.
–Hemşireler, personel azlığından dolayı yılın istedikleri dönemlerinde izin alamamaktadırlar.
–Hemşirelerin çalışma saatlerinin düzensiz olmasının dolayı fiziksel ve ruhsal sağlıklarının bozulduğu ortaya çıkmaktadır. Hemşireler arasında tükenmişlik düzeyi oldukça yüksektir.
 
–Ayrıca hemşire ve ebelerin de bir aile yaşamı olduğu dikkate alındığında hemşirelerin ve ebelerin ciddi zorluklarla karşı karşıya oldukları anlaşılmaktadır.
–Hemşirelerin ve ebelerin bu sorunlarının çözümün tek bir konu üzerinde yoğunlaştığı görülmekte¬dir. Bu nokta personel sayısının artırılmasıdır.
–Ülkemizde hasta hakları konusunun tek yönlü ele alınması, hemşire ve ebeler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Hasta hakları kadar çalışanın hakkı ve mesleki saygınlığı da korunmalıdır.
–Hemşire ve ebelerin mesleği ile bağını zayıflatan sorunlar mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.
–Hastane yönetimleri hemşire ve ebelerin eleştirilerini çalışma barışının sağlanması adına dikkate almalıdır.
–Hemşirelerin kurum yöneticilerine karşı yaşadığı güven bunalımının nedenleri sorgulanmalı ve kurumlarda ekip ruhunu kazandırma adına gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sağlık Hizmetlerinin vazgeçilmez emekçileri olan hemşire ve ebeleri, çalışma hayatlarında zorlayan, stres ve tükenmişlik duygusuna iten sorunların aynı zamanda toplum sağlığını ve sağlık hizmetlerinin geleceğini de olumsuz etkileyeceği muhakkaktır.
Bu nedenle, “Sağlıkta Kadın Emeği Türkiye Araştırması’nda öne çıkan tespit ve öneriler, sendikamızca başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlara rapor olarak sunulacaktır. 
Bu anlamlı günde gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılımınızdan ötürü tüm hemşire ve ebeler adına teşekkürlerimizi sunuyorum.