AK PARTİʹDEN ADAY OLACAKLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

AK PARTİʹDEN ADAY OLACAKLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
AK Parti Genel Merkeziden Milletvekili ADay adaylığı için son tarih belirlendi.
Ak Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada AK Partiʹden Milletvekili Aday adaylığı için 7-14 Mart tarihlerinde yapılması gerekmektedir denildi.
 
İşte Aday Adalığı Şartları
 
1- Başvuru Tarihi ve Mercileri Milletvekili aday adaylığı başvuruları, 7 Mart 2011 (Pazartesi) ile 14 Mart 2011 (Pazartesi) tarihleri arasında AK PARTİ Genel Merkezi’ne veya İl başkanlıklarına, Alındı Belgesi karşılığında bizzat aday adayı tarafından yapılabilir. Başvurular, gerekli tüm evrakların tamamlanması şartıyla hafta sonunda da yetkili mercilere yapılabilir.  2- Başvuru Şekli Aday adaylığı başvuruları, İl başkanlıklarımızdan alınacak basılı formlar veya partimizin www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formlar bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen diğer belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yapılabilir. Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmaz.  
 
3- Başvuruya eklenecek belgeler
 1) Adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek),
 2) Diploma sureti,
 3) Nüfus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik Numarasını gösterir),
 4) Askerlik durum belgesi,
 5) Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair),
 6) 2 adet vesikalık fotoğraf,
 7) Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,
 4- Başvuru Aidatı Erkek aday adaylarından 3.000 TL., kadın aday adaylarından 1.500 TL., başvuru aidatı alınacaktır. Özürlülerden başvuru aidatı alınmayacaktır. Başvuru aidatı, Vakıflar Bankası, Ankara Yenişehir Şubesinin 00158007293586808 nolu AK PARTİ Genel Merkez hesabına yatırılacaktır. Banka dekontunda aday adayının T.C.Kimlik numarası ve adresi de yazılacaktır.  5- Başvuru Şartları Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10. ve 11. maddelerinde belirtilen şartları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Partimizden aday adaylığı başvurusunda bulunabilirler.

5.1-ADAY OLABİLMEK İÇİN ZORUNLU YASAL ŞARTLAR
Milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur (2839 sayılı MSK.m.11).
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlar da olabilir),
2- 25 yaşını doldurmuş olmak,
3- En az ilkokul mezunu olmak,
4- Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak(Muaf olanlar aday olabilir),
5- Kısıtlı olmamak,
6- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
7- Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,
8- Affa uğramış olsalar bile;
a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,
b. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,
c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak,
d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.
9- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) maddesi uyarınca;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,
yasaklanmasına karar verilmemiş olmak.

5.2- ADAY ADAYI OLAMAYACAKLAR:
a)Yukarıda belirtilen kanuni şartları taşımayanlar,
b)AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler,
c) AK PARTİ Genel Merkezi tarafından Tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe yönetim kurulları ve başkanları ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri,
Partimizden Milletvekili aday adayı olamazlar.