MALİ TATİL BAŞLADI !

MALİ TATİL BAŞLADI !
28 Mart 2007 Tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren mali tatil 01 Temmuz 2010 Tarihinde başlıyor. Mali Tatilin bu yıl 4.yıldönümü.
5604 sayılı ʹʹMali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunʹʹ, serbest muhasebeci, mali müşavir,  yeminli mali müşavir ve vergi denetim elemanları her yıl 1-20 Temmuz arasında tatil yapmalarını öngörüyor. Kanuna göre, her yıl temmuz ayının 1ʹi ile 20ʹsi arasında mali tatil olarak kanunlaştı.   Bu yılki mali tatil, temmuz ayının ilk iş günü yani bugün başladı.
 
Mali tatil süresince, kanuni sürelerinde verilmesi gereken beyanname, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi ceza ve gecikme zamları, vergi ve cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanma amacıyla yapılacak başvuru ve bilgi verilmesine ilişkin süreler, tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılacak. Ayrıca belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt ve bildirim süreleri ile vergi işlemlerine ilişkin dava açma süreleri, mali tatil süresince işlemeyecek. Mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç, mükelleflerden, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilmeyecek, mükelleflerin iş yerlerinde inceleme yapılamayacak. Tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri, mükelleflere vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak.
 
Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili işlemlerde mali tatil uygulanmayacak. Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saatine kadar uzamış sayılacak. Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan beyan, bildirim ve ödemelerin süresi, mali tatilin bitiminden 7 gün sonraya uzatılabilecek. Maliye Bakanı, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile mali tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu gereğince işverenler tarafından yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, tatil süresince ertelenecek.
 
Türkiye, dünyada başka bir örneği görülmemiş bu yasayı çıkarmakla önemli bir adım ve reforma da imza atmış oldu. Karaman SMMM Odası ve tüm üyelerimiz bu yasaya destek veriyor, sahip çıkıyoruz. Bütün eksiklerine rağmen mesleğimizle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir ”bütün olarak” değerlendirileceği düzenlemelerin de yapılacağını umarak bu yöndeki istek ve taleplerimizi de her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.
 
Karaman SMMM Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Ali ANKARALI