KÖY RUHSATLARINDAKİ SIKINTILAR ÇÖZÜME KAVUŞTU

KÖY RUHSATLARINDAKİ SIKINTILAR ÇÖZÜME KAVUŞTU
Köylerinde işyerleri için alınması gereken işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında yaşanan sıkıntılar çözüme kavuştu
Ülke geneli ve İlimiz Köylerinde işyerleri için alınması gereken işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili İl Özel İdaremiz tarafından sorunun çözümü yönünde yapılması gereken kanun değişiklikleri defalarca ilgili Bakanlıklara iletilmiş, bu değişikliklerin yapılması içinde İl Genel Meclisimiz temenni kararları alarak kararlarımızı Başbakanlık, İlgili Bakanlıklar ve Milletvekillerimize sunmamız üzerine, İlimiz Milletvekillerinin taleplerimiz doğrultusunda ısrarlı ve yoğun çalışmaları neticesinde, 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapılarak işyerlerinin imar yönünden yaşanan sıkıntısı çözüme kavuşturulmuştur. Bu günkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 22.MADDESİ;
MADDE 22 – 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
MADDE 27 – Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.
Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.
İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.
İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”
Olarak düzenlenmiştir. Buda Ülkemiz ve İlimiz kırsalında yaşanan sıkıntıyı çözüme kavuşturmuştur. Bu değişiklik neticesinde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın İl Özel İdareye müracaat etmeleri sonrasında sorunları çözümlenecektir. Bu değişiklikte emeği geçen bütün İl Özel İdare çalışanlarına, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Sayın Valimize, milletvekillerimiz Sayın Lütfi ELVAN ve Sayın Mevlüt AKGÜN’ e teşekkür ederiz.