Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlan detayları için üniversitenin resmi web sitesine başvurabilirsiniz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere toplam 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Alımlar şartları aşağıda belirtilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir. ÖSYM tarafından 2022-2023 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, yazılı ve uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sınav ve Değerlendirme: Başvurusu geçerli kabul edilen adaylara sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecektir. İlan edilen her kadro için yazılı sınavın %30’u, uygulamalı sınavın %70’i (yazılı sınavdan en az 70 ve üstü puan alanlar uygulamalı sınava katılabilecektir) toplamı 100 tam puan üzerinden 70 tam puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak olup, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak asil ve yedek aday ilan edilecektir. Bu sıralamaya göre asil ve yedekler arasında son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan aday sıralamada öne çıkacaktır."

sinav.jpg

A-) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

c) 45 yaşından gün almamış olmak.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre adaylarda;

• 1 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) ve (c) fıkralarında sayılan bölümlerden mezun olmak,

• 2 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) ve (c) fıkralarında sayılan bölümlerden mezun olmak,

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

j) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l) Adli sicil kaydı bulunmamak,

m) Takım çalışmasına önem vermek,

n) Kendini geliştirmeye açık, yeni teknolojilere kolayca adapte olabilen, değişime istekli, internetten kaynak araştırması yapabilme becerisi olmak,

o) Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,

p) En az orta seviye İngilizce bilgisi olmak,

r) Özel şartlarda istenen sertifikalar, e-Devlet onaylı veya Uluslararası kurum/şirketlerden (kendi üreticisinden) verilen orijinal sertifikalar olmalıdır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. AĞ UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek.

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek.

c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, DHCP, DNS, IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. e) Sistem odası kurulumu ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

h) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde bilgi sahibi olmak.

i) Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan bir veya birkaçına sahip olduğunu belgelemek.

• Cisco Certified Network Associate (CCNA)

• Cisco Certified Network Professional (CCNP)

• Certified Ethical Hacker (CEH)

2. SİSTEM UZMANI

a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek.

b) Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak.

e) VMware, HyperV veya Proxmox sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) Depolama, yedekleme ve replikasyon ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache, Nginx) performans ve izleme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

h) DNS, DHCP, FTP kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

i) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) Tercihen Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

k) Sunucuların Cluster ve Yüksek Erişilebilirlik yapılanması konusunda bilgi sahibi olmak.

l) Storage (Depolama Cihazları) kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. olmak.

m) Siber güvenlik bilgi birikimi ile sunucuyu koruma konusunda bilgi ve deneyim sahibi

n) Firewall ve Web Application Firewall hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

o) Linux, FreeBSD ve Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak.

p) Linux sistemlerde docker ve container yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

r) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan bir veya birkaçına sahip olduğunu belgelemek.

VMware Certified Professional (VCP)

• Red Hat Certified Engineer (RHCE)

• Certified Ethical Hacker (CEH)

• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

• Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

• Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

C) BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular https://kmu.edu.tr/personel adresinde yer alan duyuruda bulunan başvuru formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde şahsen yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde başvurulardan komisyonun uygun gördüğü tek bir pozisyona başvuru kabul edilir.

D) İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (fotoğraflı ve imzalı),

2. Ayrıntılı Özgeçmiş (Varsa özel şartlarda istenilen iş deneyimi firmalardan alınacak ıslak imzalı ve kaşeli yazı ile belgelendirilmeli, yoksa özgeçmişte ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir)

3. Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)

4. Lisans mezunları için yapılan 2022-2023 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde olmalıdır.) (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir),

5. Genel Şartlar (e) maddesinde belirtilen ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devletten alacağı SGK Hizmet Dökümü (doğrulama kodunu içerecek şekilde) ile belgelendirmek,

6. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

7. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

9. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

E) SINAV KONUSU Yazılı ve Uygulamalı sınav konuları yukarıdaki “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

F) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, sınav sonuçları ve ilan süreci ile ilgili diğer duyurular https://kmu.edu.tr/personel adresinde ilân edilecektir. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

G) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 37.125,05 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

H) DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.

2) Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak istihdam edileceklerin haftalık çalışma süreleri 45 saattir.

3) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktırlar.

4) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

5) Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Özel şartlar hakkında bilgi almak için : 0338 226 2059

Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Yerleşkesi Merkez / KARAMAN

Tel Dahili : 0 338 226 20 00 : 2044 /3353