İSTİFA EDEN MEMURA MÜJDE

İSTİFA EDEN MEMURA MÜJDE
Devlet memuru iken istifa edip daha sonra başka kurumdan emekli olanlara Anayasa Mahkemesi kararı ile ikramiye alma hakkı doğdu.
Hürriyet yazarı Prof. Şükrü Kızılot, bu durumda olan yüzbinlerce memurun ne yapması gerektiğini ayrıntıları ile anlattı.
 
 
Devlette çalışıp daha sonra istifa eden memurlara ikramiye ödenmesi gerekirken şu anda keyfi olarak bunun yapılmadığının altını çizen Kızılot, memurların yargıya gitmeye zorlandığını söyledi. Kızılotʹun verdiği bilgiye göre İdare Mahkemesiʹne bir dilekçe verip dava açan memurlar, emekli parasını almaya hak kazandılar. Hatta Anayasa Mahkemesiʹnin yürürlüğe girdiği 5 Haziranʹı beklemeyip daha önce dava açanlar paralarını aldı bile. Bütün dava ve avukat masraflarını da SGK ödedi.
 
Ancak Kızılot, hem aşağıda bir örneğini sunduğumuz hem de yukarıda link olarak verdiğimiz dilekçede faiz talebinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü aksi takdirde SGK ödemeyi faizsiz yapıyor ve memurların bir kere daha mahkemeye gitmesi gerekiyor. Bu arada memurlar, ilk basamak olan SGKʹya başvururken de örnek dilekçenin bazı bölümlerini çıkarıp benzer bir dilekçe ile başvurabilir.
 
İşte adım adım yapılması gerekenler...
 
1) Memuriyetten istifa edip ayrılanlar, yıllar sonra SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olmuşlarsa, memuriyette geçen süreleri ile ilgili emekli ikramiyesini alabilecekler.
2) Bunun için önce, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup, emekli ikramiyelerinin ödenmesini talep edecekler.
3) Kurum maalesef bu talebi kabul etmeyip reddediyor. Vatandaşı, yargıya gitmeye zorluyor.
4) Talebin, reddedildiği tarihten itibaren (ya da iade ile ilgili dilekçeye yanıt verilmemişse, 60 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren) 60 gün içinde idare mahkemesine dava açılması gerekiyor.
5) SGK, mahkeme kararına istinaden iadeyi yapıyor.
6) İptal davası açılırken, ikramiyenin yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep etmek gerekiyor. İdare mahkemeleri de SGK’ya başvuru tarihi itibariyle faiz ödenmesine karar verebiliyor.
7) İkramiyenin, güncellenmiş tutar üzerinden ödenmediği durumlarda ayrıca “tam yargı davası” açmak gerekiyor.
 
İŞTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ...
 
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
DAVACI  : ………………………………………
ADRES : ………………………………………
   ………………………………………
 
DAVALI  : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / ANKARA
 (T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)
 
TEBLİĞ TARİHİ : ................2010
 
DAVA KONUSU : Anayasa Mahkemesi iptal kararına göre emekli ikramiyesi ödenmesi için tarafımca yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin ……....… tarihli ve …………… sayılı işleminin iptal edilmesi ve ikramiye tutarının hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebinden ibarettir
 
İSTEĞİN ÖZETİ  :
……………… tarihleri arasında, T.C. Emekli Sandığı’na bağlı ……………… kurumunda çalıştım. ……………… tarihinden itibaren istifa edip SSK sigortalısı olarak (veya Bağ-Kur’lu olarak) çalıştım. ……………… tarihinde emekli oldum.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, ……………… tarihinde başvurarak, Emekli Sandığı’na tabi ……………… yıl ……………… aylık süre için emekli ikramiyemin ödenmesini talep ettim. Bu talebimin reddedildiğine dair …. tarihli ve … sayılı yazı,  ……………… tarihinde tarafıma tebliğ edildi.
Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar ile, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle emekli aylığı bağlananlardan, son defa Emekli Sandığı’na tabi bir görevden emekliye ayrılmamış olanlara Emekli Sandığı’nca emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan “Son defa T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve …” ibaresi iptal edildiğinden, 2829 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının iptal kararından sonraki şekline göre, “kendilerine bu Kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığı’na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi” ödenmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin sözü edilen 05.02.2009 tarih ve E.2005/40, K.2009/17 sayılı kararı karşısında ilgili idarenin emekli ikramiyesi ödemeleri konusunda bir değerlendirme yaparak hak edilen ikramiyeleri ilgililerine ödemesi, Anayasa’nın 125 ve 153. maddeleri ile hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği ve sonucudur.
Bu durumda, yasal dayanağı ve hukuka uygunluğu bulunmayan aksi yöndeki idari işlemin iptali ve TC Emekli Sandığı’na tabi geçen hizmet sürelerimin toplamı üzerinden hesaplanacak emekli ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesi gerekmektedir.
NETİCE VE TALEP :
Yukarıda arz ve izah olunmaya çalışılan nedenlerle, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, davalı idarenin … tarihli ve … sayılı işleminin iptal edilmesine, TC Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığım süreye ilişkin emekli ikramiyemin yasal faizi ile birlikte ödenmesine ve dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla.
 
(Adı-Soyadı
     İmza)