BELEDİYE ÇALIŞANLARI ŞOKTA

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ŞOKTA
Mahalli İdarelerde çalışan 4b Sözleşmeliler şokta!
Kanun Hükmündeki kararname (KHK) kapsamına alınmayan 5393 Sayılı Belediye ve il Özel İdarelerinde 4b Sözleşmeli Statüsünde çalışanlar Hükümetten yeni bir kararname bekliyor 
 
Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnamede yer alan hükümlere göre düzenleme sadece 4/Bʹli olarak çalışanlar ile 4924ʹe tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel kapsam dışında bırakıldı.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kamuda ne kadar sözleşmeli varsa kadroya alacağız” sözüyle umutlu bir bekleyişe giren Belediye ve İl Özel idaresi çalışanları, Cumartesi günü yayınlanan KHK’de kapsam dışında bırakıldıklarını görünce büyük bir şok yaşadı. 
Her ne kadar KHK’de “Mahalli İdareler Kapsam dışında bırakılmıştır” şeklinde bir ibare bulunmasa da, özellikle facebook, twitter ve internetteki memur forumlarında büyük bir belirsizlik yaşandı. Bir kesim belediye ve il özel idarelerinde çalışanların da 657 Sayılı yasanın 4b hükümleri kapsamında olduğunu belirtirken bir grup da KHK’nin Belediye çalışanlarını kapsamadığını öne sürdü. 
İnternetten kampanya başlatıldı 
Belediye ve il özel idarelerinde çalışan binlerce 4b sözleşmeli internet üzerinde örgütlenerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesajlar göndererek mağduriyetlerini dile getiriyor. 
Bembirsen: Belediye Çalışanları kadro hakkına kavuştu:
Öte yandan, BEMBİRSEN, resmi internet sitesine koyduğu bir açıklamayla Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanlarının da kadroya alındığını, bu konuda muğlaklık bulunmadığını açıkladı.
Bembirsen açıklamasında;  şu görüşler dile getirildi: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO HAKKINA KAVUŞMUŞTUR 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta içerisinde birden fazla medya kuruluşunda bahsetmiş olduğu kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme 04.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu bu düzenleme Sayın Başbakanımızın da defaatle altını çizdiği üzere tüm kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personeli kapsamaktadır. 
Bu doğrultuda Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel de kadroya alınmıştır. 
         Çünkü Mahalli idarelerde görev yapan personele ilişkin hükümleri düzenleyen 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinde; 
“  … Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…” ; ile 5302 sayılı Kanunun 36. Maddesinde ise yine 5393 sayılı Kanuna atıfta bulunularak; 
“ … İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır...” denilmektedir. 
Yukarıda belirttiğimiz mahalli idarelerdeki personelin istihdam edildiği kanun metninden de açıkça görüleceği üzere mahalli idarelerdeki personel hakkında 5393 ve 5302 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmadığı hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uygulanacaktır. Buna göre mahalli idarelerde görev yapan personel 4/B’li değildir demek hukuka aykırıdır. Mahalli idarelerdeki personelin kamu görevlisi olduğuna dair hem Devlet Personel Başkanlığının görüşleri hem 4688 sayılı Kanunun 3. Madde hükmü hem de birçok yargı kararı bulunmaktadır. Bir kişinin kamu görevlisi sayılması halinde tabi olacağı kanun da malum olduğu üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur.       
Kanun koyucular tarafından yapılan yasal düzenlemelerde aksine istisnai bir hüküm bulunmadığı sürece metinde bahsedilen hükümler genel olarak doğrudan uygulanır. Bu kapsamda yukarıda da açıklandığı üzere yayınlanan değişiklik metninde 657 4B’li personelin kadroya geçirilmesi konusunda bir muğlaklık bulunmamaktadır. Ayrıca mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) Fıkrası’na tabi olduğu yukarıdaki açıklamadan anlaşılmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan değişiklik metninde de mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personele ilişkin herhangi bir istisnai düzenleme bulunmamaktadır. 
Bazı kamu görevlilerine yönelik yayın yapan internet sitelerinde söz konusu değişiklik metni kendilerince, hukukun genel ilkelerine aykırı olarak yorumlanmış ve kamu çalışanları arasında gereksiz bir kafa karışıklığına yol açmıştır. 
Konfederasyonumuz ve Sendikamız olarak bu konudaki talebimiz Başbakanlığa ve İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş olup, şimdiye kadar talebimizin olumsuz değerlendirildiğine dair herhangi bir bilgi de verilmemiştir. Hatta Başbakanlık tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli çalışanların toplam sayısı da istenmiştir. 
Özetle Mahalli idarelerde görev yapan personel bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır ve kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Aksi görüş kabul edilemez olup Anayasa’da aykırı olacaktır. Her türlü olasılığı göze alan sendikamız herhangi olumsuz bir durum karşısında, Sayın Başbakan Erdoğan’ın taahhüdünü yerine getirmediği gibi Anayasaya aykırı olduğundan bu değişikliği görevli olan yargı koluna taşıyacak olup gerektiği takdirde üyesi olan tüm kamu çalışanları adına da yargı yolunu işletecektir.